Wijzig tekstgrootte :

Voorwaarden evenementen

 1. Op alle overeenkomsten die worden aangegaan met SRZ, betreffende boekingen voor reizen per bus of boot en voor overige evenementen zijn de voorwaarden van toepassing zoals hierna gepubliceerd.
 2. Inhoud van de overeenkomst: SRZ verbindt zich tot het vervoeren van deelnemers van en naar de bekend gemaakte bestemming, het aanbieden van excursies en het deelnemen aan maaltijden zulks met inachtneming van de verdere inhoud van deze voorwaarden.
 3. Bij het instappen van de bus/ boot of deelnemen aan andere activiteit dient u zich eerst te melden bij de organisator(en) van de bus/bootreis of evenement. Zij zijn in het bezit van een deelnemerslijst.
 4. SRZ behoudt zich het recht voor om deelnemers van wie het gedrag door anderen als hinderlijk wordt ervaren, de verdere deelname aan de reis te ontzeggen. Eventuele daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de deelnemer.
 5. Deelnemers aan een reis dienen zich te allen tijde te houden aan de wetten, normen en (veiligheids)regels die gelden in het te bezoeken land en op de plaats van bestemming. SRZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen die eventueel kunnen ontstaan als deelnemers zich hieraan niet houden.
 6. Deelnemers aan een reis dienen de aanwijzingen van de reisleider, buschauffeur of kapitein op te volgen. Indien aanwijzingen niet worden opgevolgd wordt dit als hinderlijk gedrag ervaren en is artikel 4 van toepassing.
 7. SRZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei kosten dan wel voor vertraging-en vervolgschade(s) die voortvloeien uit het niet doorgang vinden van één of meerdere voorgenomen reizen of een door onvoorziene omstandigheden gewijzigd reisschema.
 8. SRZ kan niet worden verplicht tot het vergoeden van kosten of het terugbetalen van de reissom wanneer:

-deelnemers zich niet tijdig melden op de plaats van vertrek voor aanvang van de reis

-deelnemers toegang tot een land wordt geweigerd omdat ze niet in het bezit zijn van een geldig reisdocument

-het ter plaatse te bezoeken evenement uitgesteld of afgelast wordt

-deelnemers op de plaats van bestemming zich na het bekend gestelde tijdstip van vertrek voor de thuisreis niet op de afgesproken plaats vervoegen en daardoor hun vervoer missen

-indien bij terugkomst aansluitend openbaar vervoer wordt gemist

-een reis door gevolgen, buiten de invloedsfeer van SRZ, geen (verdere of volledige) doorgang kan vinden of niet volgens de oorspronkelijk genoemde tijden kan worden uitgevoerd. 

 1. SRZ is niet aansprakelijk voor enigerlei schade (materieel dan wel immaterieel) welke tijdens de heen-of terugreis of tijdens het verblijf op de plaats van bestemming is ontstaan.
 2. Bij ziekte wordt geadviseerd de inschrijving van de dagtocht/het evenement over te dragen aan derden. Deze verandering dient van tevoren te worden doorgegeven aan de organisator, anders kan deze derde niet mee op reis.
 3. Bij de inschrijving en betaling wordt een bedrag van 2 euro in het calamiteitenfonds van de SRZ  gestort. Bij tijdige afmelding (uiterlijk 3 dagen voor de reis of het evenement) kan 50% van de betaling worden terugbetaald.
 4. Alleen in geval van overlijden wordt de vooruitbetaling terugbetaald. Ook voor de partner.
 5. Indien wordt besloten, dat een reis geen doorgang vindt wegens onvoldoende deelnemers , zullen betrokkenen zo spoedig mogelijk hiervan in kennis worden gesteld. Reeds betaalde bedragen zullen per omgaande worden terugbetaald.
 6. Kennelijke fouten, typefouten en vergissingen in advertenties binden SRZ niet.
 7. Deelnemers worden geacht persoonlijke gegevens te verstrekken die voor de uitvoering van een reis van belang kunnen zijn. Deze bepaling betreft niet alleen een geestelijke of lichamelijke handicap, maar ook andere hoedanigheden die bij de uitvoering van de reis voor de deelnemer zelf of voor de groep belangrijk zijn.
 8. Bij aanmelding wordt een bevestiging per e-mail gestuurd. Daarmee geeft de deelnemer aan volledig bekend te zijn en te hebben ingestemd met deze voorwaarden voor dagtrips van de SRZ.
 9. Op al onze reizen is het Nederlands recht van toepassing, onafhankelijk van de nationaliteit van degene die boekt.
 10. Op al onze evenementen, niet zijnde bus-en bootreizen zijn de punten 10-12-14 en 16 van toepassing.